Hoppa till innehåll Hoppa till navigering

Användarvillkor för digitala innehåll1 Användningsområde och definitioner
Bosch Thermotechnik GmbH ("BOSCH") tillhandahåller användaren omfattande informations- och datamaterial för nedladdning i samband med försäljning av sina produkter. Det rör sig framför allt om texter, textutdrag, bilder, grafik, tekniska och köprelaterade dataposter (datanormtexter), CAD-ritningar, BIM-modeller, produktdata, ljud-, video- och animationsfiler, katalog- och planeringsprogramvara samt registrerade och icke-registrerade ord-/bildmärken som t.ex. "Buderus", "Bosch" och "Junkers", nedan sammantaget "reklammaterial". Genom att ladda ned och/eller använda det reklammaterial som tillhandahålls av BOSCH samtycker användaren till dessa användarvillkor. Begreppet "användare" baseras i dessa villkor på alla fysiska och juridiska personer som använder sig av reklammaterial från BOSCH för att marknadsföra produkter från BOSCH.

2. Användarvillkorens giltighetsområde
Dessa användarvillkor gäller för samtliga reklammaterial som tillhandahålls av BOSCH för nedladdning, oavsett var och i vilken form BOSCH itllhandahåller reklammaterialen.

3. Användar- och åtkomsträttigheter:
3.1 Det är inte tillåtet att helt eller delvis ladda ned, kopiera och/eller distrubera webbplatser där BOSCH tillhandahåller reklammaterial för nedleddning, vare sig i sin helhet eller de delar som inte är avsedda för nedladdning. Den tekniska nedladdningen som krävs för att visa sidan är tillåten, såvida denna åtgärd inte tjänar några ekonomiska intressen, liksom kopiering för eget bruk.
3.2 Alla reklammaterial som tillhandahålls för nedladdning av BOSCH är upphovsrättsskyddade och/eller varumärkesskyddade. Alla rättigheter som gäller i och med detta tillfaller uteslutande BOSCH.
BOSCH tillhandahåller reklammaterialen endast i syfte att främja användarens reklamsyften, framför allt presentationen av produkter från Bosch Thermotechnik GmbH, för att vinna kunder och projekt, dimensionera och planera produkter samt för journalistiskt arbete ("syfte"). De reklammaterial som tillhandahålls av BOSCH får därför endast användare i ovanstående syften (webbplats, broschyrer etc.) och för journalistiskt arbete. Endast i dessa syften beviljar BOSCH användaren ej enkel, ej uteslutande, ej överförbar, lokal och enligt sifferpunkt 5 tidsmässigt obegränsad rätt att använda reklammaterialen.
Tillhandahållande av reklammaterialen till tredje part (t.ex. i ett eget nedladdningsområde), användning i bildbanker, bildkataloger och användning av bilderna på auktionsplattformar är endast tillåtet efter uttryckligt skriftligt godkännande från BOSCH.

4. Begränsning av användningslicensen:
BOSCH intressen gällande användning av reklammaterialet ska alltid observeras i rimlig utsträckning. Reklammaterialet får endast användas i samband med produkter och tjänster från BOSCH och framför allt inte i samband med pornografiskt, smädande, rasistiskt och vilseledande innehåll samt innehåller som strider mot lagen. Vidare får reklammaterialet inte användas på ett sätt som kan uppfattas som förolämpande, obsent eller illegalt. Det är uttryckligen förbjudet att använda reklammaterialet i samband med något som kan riskera eller skada BOSCH rykte och anseende.

5. Löptid/återkallelse för användarlicens:
5.2 BOSCH förbehåller sig rätten att när som helst återkalla användningsrättigheterna och framför allt att förbjuda fortsatt användning av samtliga eller vissa tillhandahållna reklammaterial enligt ovanstående bestämmelser. BOSCH kommer att observera användarens intressen i rimlig omfattning och vid behov bestämma en frist för genomförande.
5.3 BOSCH förbehåller sig uttryckligen rätten att när som helst, helt eller delvis och utan föregående meddelande ändra, komplettera, radera eller tillfälligt eller permanent avlägsna reklammaterialet.

6. Källhänvisningar:
Vid användning av det tillhandahållna reklammaterialet ska användaren på vederbörligt sätt och i den mån det är tekniskt möjligt ange källan "Bosch Thermotechnik GmbH" på själva reklammaterialet eller på/i användningsmediet på det sätt som är brukligt för den aktuella typen av användning. Miniatyrbildsamlingar är tillåtna.

7. Bearbetning/ändringar:
7.2 BOSCH förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra, radera eller komplettera utbudets omfattning samt de enskilda filerna. BOSCH förbehåller sig framför allt rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i filerna som redan har laddats ned av användaren.
7.3 All redigering, omdesign eller manipulering av de tillhandahållna reklammaterialen som efterfotografering, designmässig förvanskning, fotomontage eller ändring med hjälp av andra elektroniska hjälpmedel utöver färgkorrigering, utsnitt eller förminskningar är endast tillåten efter skriftligt godkännande från BOSCH. Informationen får heller inte användas i ett syfte som förvanskar betydelsen.
Upphovsrättsinformation, serienummer, vattenstämplar eller övriga produktidentifierare får aldrig avlägsnas eller förändras.

8. Användaravgift:
Filerna överlämnas avgiftsfritt. Användaren får inte begära någon avgift från tredje part för användning av filerna. Användarens rätt att begära en avgift från tredje part för tjänster som tillhandahålls med hjälp av reklammaterialet påverkas inte.

9. Ansvar:
9.2 BOSCH ansvarar inte för överträdelser av pressrätten, upphovsrätten eller övriga lagar genom felaktig eller syftesförvanskande användning av de tillhandahållna materialen. Vid underlåtenhet att följa de skyldigheter som dessa användningsvillkor medför bär användaren det fulla ansvaret för skadeståndsanspråk gentemot tredje part. Användaren friskriver BOSCH från samtliga sådana anspråk från tredje part, inklusive eventuella rättskostnader.
9.3 BOSCH ansvarar endast för uppsåtliga handlingar, grov oaktsamhet och osäkra egenskaper. Detta gäller inte för skador på liv och hälsa samt för lagstadgat bindande ansvar.
9.4 BOSCH ansvarar inte för korrektheten och relevansen för de data som tillhandahålls. Användaren är skyldig att kontrollera relevansen och rimligheten i de tillhandahållna reklammaterialen.
9.5&esnp;BOSCH ansvarar inte för skador som uppstår genom användning av reklammaterialen utöver det ovan nämnda syftet eller vid inkorrekt fortsatt användning av reklammaterialen.

10. Immateriell egendom
Samtliga immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, programvarurättigheter, databasrättigheter, patent, knpw-how, algoritmer, varumärken, logotyper, märkesnamn och andra kommersiella identifierare samt ytterligare liknande rättigheter som registreringar, ansökningar, förlängningar för hela världen) för nedladdningsbart reklammaterial ägs av BOSCH eller licensutfärdarna för BOSCH och skyddas av upphovsrätten eller andra rättigheter gällande immateriell egendom. Ändringar eller förvanskning är ej tillåtet. Det är inte tillåtet att avlägsna meddelanden och hänvisningar som rör förtrolighet, upphovsrätt, varumärkesrättigheter, patent och andra rättigheter gällande immateriell egendom.

11. Kompletterande villkor
11.2. Dessutom gäller de allmänna villkoren för försäljning, leverans och betalning från BOSCH i respektive gällande version.
11.3. För den nedladdningsbara katalog- och planeringsprogramvaran gäller även programvaruöverlåtelsevillkor från från BOSCH, som finns på följande länk: https://www.buderus.de/de/agb.

12. Slutliga bestämmelser
12.2 Om någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor är ogiltig så påverkar det inte giltigheten hos övriga bestämmelser.
12.3 Materiell rätt inom Förbundsrepubliken Tyskland med uteslutning av den internationella köplagen (CISG) gäller. Behörig domstol är belägen i Stuttgart.
12.4 Ändringar och/eller kompletteringar ska göras skriftligen.
Version: 07/2020

Villkor

Vänligen acceptera Allmänna villkor villkoren innan nedladdning

Jag accepterar
Invented for life
  • Avtryck
  • Sekretesspolicy
  • Villkor
  • FAQ
  • © Bosch Thermoteknik AB 2024, Alla rättigheter är förbehållna